ANBI

De belastingdienst heeft de Dierenambulance Midden Limburg aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs, subsidiënten etc.
gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten. Het bestuur van de DAML is graag bereid
vragen hierover te beantwoorden.
Ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht
om een aantal gegevens op haar website te publiceren.

U vindt deze onderstaand in volgorde van de regeling;
Naam: Stichting Dierenambulance Midden Limburg
RSIN 814323339
Postadres:
Graafschap Hornelaan 201
6001 AC Weert
tel. 06-11295306
info@damiddenlimburg.nl

Doelstelling volgens artikel 2 van de statuten

1. De stichting heeft ten doel:

A. Het vervoer van en hulp verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende
dieren, onder meer naar hulpverlenende instanties en in overleg met de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren en alle relevante en ter zake kundige
instanties.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen ,die met het vorenstaande in de
ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulp te verlenen
aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren, waarbij geen onderscheid wordt
gemaakt tussen gezelschapsdieren en natuurdieren.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018
Te bestrijken regio
De Regio waarin de activiteiten plaatsvinden behelst het grondgebied van de gemeenten
Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Leudal.

Doelstelling 
De voornaamste doelstelling van de  DAML is het voorkomen van en zo professioneel
mogelijk oplossen van dierenleed. Dit vereist zowel interne als externe activiteiten. Intern
zullen de vrijwilligers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Extern zal de voorlichting op
scholen en bij evenementen worden uitgebreid.

Verwerving inkomsten
De contacten met Stichting Dierenlot zullen bestendigd blijven, aangezien zij een
substantiële bijdrage, in geld en natura, leveren. Daarnaast zullen ook subsidienten met
aanpalende doelstellingen waar mogelijk weer  worden aangeschreven. We maken gebruik
van geef.nl om het doneren gemakkelijker te maken.

Eigen vermogen
De stichting blijft streven naar een eigen vermogen tussen € 15.000 en € 20.000. Dit wordt
noodzakelijk geacht om onverwachte uitgaven of het stagneren van inkomsten op te vangen.

Beheer vermogen
Overtollige middelen zullen uitsluitend op een spaarrekening bij een solide Nederlandse
bank worden gestald. Vanwege het karakter van het eigen vermogen is het vastleggen op
lange termijn niet gewenst.

Bestuurssamenstelling
A.M. Vleeshouwers-Visser, voorzitter
M. van den Bos, penningmeester
M.J.W. Mulder, secretaris
Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vergoedingen.

Verslag van de activiteiten in 2018
2018 was voor de Dierenambulance Midden Limburg een stabiel jaar. Het aantal vrijwilligers
was steeds op een voldoende niveau om een 24/7 bemensing te realiseren.

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte dierenambulance voorkomt grote
en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten.

Financiele verantwoording 2018

 

Activa
Materiële vaste activa € 9.292
Vorderingen € 5.500
Liquide middelen € 25.685
Totaal activa € 40.477
Passiva
Eigen vermogen € 28.329
Kortlopende schulden € 12.148
Totaal passiva € 40.477
Baten en lasten over 2017
Baten
Ritopbrengsten Gemeenten en Particulieren € 20.941
Donaties en bijdragen € 7.831
Totale baten € 28.772
Lasten
Kosten ivm doelstelling € 24.759
Personeelsbeloningen € 0
Kosten van fondsenwerving € 419
Beheerskosten € 1.332
Totale lasten € 26.510
Exploitatieoverschot € 2.262

TOELICHTING
Waarderingsgrondslagen
De activa en kortlopende schulden zijn opgenomen tegen historische kostprijs, c.q. nominale
waarden. Ontvangsten en uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Er wordt rekening gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel
betaald.

Personeelsbeloningen
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Er zijn cq worden geen beloningen of
vergoedingen verstrekt met uitzondering van een beperkte reiskostenvergoeding voor
vrijwilligers, verband houdend met hun inzet.

Exploitatieoverschot
In 2018 is een positief exploitatieoverschot behaald.