De belastingdienst heeft de Dierenambulance Midden Limburg aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs, subsidienten etc.

gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten. Het bestuur van de DAML is graag bereid vragen hierover te beantwoorden.

Ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht om een aantal gegevens op haar website te publiceren. U vindt deze onderstaand in volgorde van de regeling;

Naam: Stichting Dierenambulance Midden Limburg;

RSIN 814323339

Postadres:

Graafschap Hornelaan 201

6001 AC Weert
tel. 06-11295306
info@damiddenlimburg.nl

Doelstelling volgens artikel 2 van de statuten

1.     De stichting heeft ten doel:

A.             Het vervoer van en hulp verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren, onder meer naar hulpverlenende instanties en in overleg met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en alle relevante en ter zake kundige instanties

B.             Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

2.     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulp te verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezelschapsdieren en natuurdieren.

3.     De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan 2019

Te bestrijken regio

De Regio waarin de activiteiten plaatsvinden behelst het grondgebied van de gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Leudal.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van DAML is het voorkomen van en zo professioneel mogelijk oplossen van dierenleed. Dit vereist zowel interne als externe activiteiten. Intern zullen de vrijwilligers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Extern zal de voorlichting op scholen en bij evenementen worden uitgebreid.

Verwerving inkomsten

De contacten met Stichting Dierenlot zullen bestendigd blijven, aangezien zij een substantiële bijdrage, in geld en natura, leveren. Daarnaast zullen ook subsidienten met aanpalende doelstellingen waar mogelijk weer worden aangeschreven. We maken gebruik van geef.nl om het doneren gemakkelijker te maken.

Eigen vermogen

De stichting blijft streven naar een eigen vermogen tussen € 15.000 en € 20.000. Dit wordt noodzakelijk geacht om onverwachte uitgaven of het stagneren van inkomsten op te vangen.

Beheer vermogen

Overtollige middelen zullen uitsluitend op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank worden gestald. Vanwege het karakter van het eigen vermogen is het vastleggen op lange termijn niet gewenst.

Bestuurssamenstelling

A.M. Vleeshouwers-Visser, voorzitter

R.P.A.M, penningmeester

M.J.W. Mulder, secretaris

M. Stempher, lid

Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vergoedingen.

Verslag van de activiteiten in 2019

2019 was voor de Dierenambulance Midden Limburg een stabiel jaar. Het aantal vrijwilligers was steeds op een voldoende niveau om een 24/7 bemensing te realiseren.

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte dierenambulance voorkomt grote en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten.

Financiele verantwoording 2019

Activa

Materiele vaste activa

€ 6.870

Vorderingen

€ 3.759

Liquide middelen

€ 32.137

Totaal activa

€ 42.766

Passiva

Eigen vermogen

€ 30.207

Kortlopende schulden

€ 12.559

Totaal passiva

€ 42.766

Baten en lasten over 2019

Baten

Ritopbrengsten Gemeenten en Particulieren

€ 32.643

Donaties en bijdragen

€ 5.485

Totale baten

€ 38.128

Lasten

Kosten ivm doelstelling

€ 20.878

Personeelsbeloningen

€ 12.805

Kosten van fondsenwerving

€ 55

Beheerskosten

€ 2.512

Totale lasten

€ 36.250

Exploitatieoverschot

€ 1.878

TOELICHTING

Waarderingsgrondslagen

De activa en kortlopende schulden zijn opgenomen tegen historische kostprijs, c.q. nominale waarden. Ontvangsten en uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Er wordt rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Personeelsbeloningen

Om de kwaliteit en continuiteit te waarborgen hebben wij in 2019 één medewerker in dienst genomen. Daarnaast krijgen de vrijwilligers een beperkte reiskostenvergoeding, verband houdend met hun inzet.

Exploitatieoverschot

In 2019 is een positief exploitatieoverschot behaald.